นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 นตร.กส.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 นตร.กส.ทบ.
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 นตร.กส.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 นตร.กส.ทบ.
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 นตร.กส.ทบ.