นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 นตร.กส.ทบ.