รพ.ค่ายสุรนารี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายสุรนารี