รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.อานันทมหิดล