รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม