รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายศรีพัชรินทร