รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี