รพ.ค่ายจิรประวัติ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายจิรประวัติ