รพ.ค่ายธนะรัชต์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายธนะรัชต์