รพ.ค่ายกาวิละ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายกาวิละ