รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก