รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก