รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง