รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์