รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร