รพ.ค่ายวชิรปราการ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายวชิรปราการ