รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร