รพ.ค่ายภาณุรังษี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 รพ.ค่ายภาณุรังษี