รพ.ค่ายภาณุรังษี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2562 รพ.ค่ายภาณุรังษี