กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา รายเดือน ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
สถิติการรักษา จำแนกตามประเภทมารักษา ปี 2561 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก