กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2564 กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก