รพ.ค่ายสุรสีห์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์
แสดงสถิติการปฏิบัติงาน จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์
สถิติการปฏิบัติงาน ตามการรักษา จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์
กราฟสถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์
สถิติการปฏิบัติงาน ตามประเภทผู้รับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปี 2563 รพ.ค่ายสุรสีห์