ทันตกรรมพระราชทาน

ทันตกรรมเคลื่อนที่

คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรม จชต.

War Room

ตัวชี้วัด งานทันตกรรม ทบ.
RTA Dental Services
ตัวชี้วัด กทพ. พบ.
Dental Div. RTA Med Dept.
ตัวชี้วัดรายหน่วย
RTA Med Units

HQ Meters

Balance Scorecard
ผลการปฏิบัติราชการ กทพ.พบ.

I-Regist

บรรยาย/อบรม
Lecture/Training
e-Learning
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
Log in

งาน/โครงการ กทพ.พบ.

แสดงทั้งหมด

วิชาการ

แสดงทั้งหมดกำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560

กำหนดการ โครงการรางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากดีเด่น โรงพยาบาลกองทัพบก (Smile Awards) ประจำปี 2560

การสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ กทพ.พบ.

กทพ.พบ.ขอความร่วมมือผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.armydent.com ตอบแบบประเมินฯ เพื่อการปรับปรุงต่อไป

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศผลสอบการรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการสัมภาษณ์ทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ที่ กองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2559

การตรวจสุขภาพสุขภาพช่องปาก กำลังพล ทบ. ประจำปี 2560

คำชี้แจงและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

กลุ่มไลน์ ArmyDent Network

ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่มไลน์เครือข่ายทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ กองทัพบก

แสดงทั้งหมด

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานบริการทันตกรรม หน่วยสายแพทย์ ทบ.

วันที่ 18-20 ตุลาคม 2560 ณ คลาสสิค คามีโอ อยุธยา (CLASSIC KAMEO AYUTTHAYA) จว.พระนครศรีอยุธยา

บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในหน่วยทหาร เดือน ส.ค. 60

วันที่ 1-4 ส.ค.(ยย.ทบ), วันที่ 8-11 ส.ค.(กพ.ทบ.), วันที่ 15-16 ส.ค.(ม.1 รอ.), วันที่ 29-30 ส.ค.(ร้อยพล รพ.รร.6)

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การประชุมทันตแพทย์ที่ปรึกษา ทภ. ครั้งที่ 2/2560

การสัมมนาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถบริการทันตกรรม พัน.สร.

พฤษภาคม 2560 (พร้อมการประชุม ผบ.หน่วยสายแพทย์ ประจำ พ.ค.60)

การสัมมนา การปรับปรุงกระบวนการ และกำหนดผลัพธ์ บริการทันตกรรม รพ.ทบ.

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จว.ราชบุรี

แสดงทั้งหมด


กผสป.พธ.ทบ. (คลัง 9 )

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ กผสป.พธ.ทบ. (คลัง 9 )..

ร้อย.บร.กบร. สนท.พธ.ทบ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ร้อย.บร.กบร. สนท.พธ.ทบ...

มทบ.17 และ พล.ร.9

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ มทบ.17 และ พล.ร.9..

ม. 5 รอ.

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ ม. 5 รอ...