ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน.

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงานโครงการ : ทันตกรรมเคลื่อนที่ ประจำปี : 2018

เลือกปีที่จะแสดงข้อมูล

เดือนที่ปฏิงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 0 0
พฤศจิกายน 630 675
ธันวาคม 0 0
มกราคม 403 416
กุมภาพันธ์ 674 700
มีนาคม 156 188
เมษายน 0 0
พฤษภาคม 0 0
มิถุนายน 0 0
กรกฏาคม 0 0
สิงหาคม 0 0
กันยายน 0 0
รวม 1,863 1979