ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงาน ร.11 พัน.2 รอ. ทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน : พฤศจิกายน
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
ทหาร 89 คน
ลูกจ้าง 0 คน
ครอบครัวทหาร 10 คน
พลเรือน 2 คน
รวม 101 คน
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
อุดฟันด้วยอมัลกัม 9 ครั้ง 14 / 20 ซี่ / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 20 ครั้ง 29 / 37 ซี่ / ด้าน
ถอนฟัน 10 ครั้ง 14 ซี่
ขูดหินปูน 65 ครั้ง 0 Sectant
อื่น ๆ 10 ครั้ง  
รวม 114 ครั้ง