ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงาน ร.1 พัน.2 รอ. ทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน : พฤศจิกายน
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
ทหาร 327 คน
ลูกจ้าง 0 คน
ครอบครัวทหาร 15 คน
พลเรือน 10 คน
รวม 352 คน
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
อุดฟันด้วยอมัลกัม 17 ครั้ง 25 / 33 ซี่ / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 22 ครั้ง 31 / 43 ซี่ / ด้าน
ถอนฟัน 19 ครั้ง 25 ซี่
ขูดหินปูน 93 ครั้ง 0 Sectant
อื่น ๆ 222 ครั้ง  
รวม 373 ครั้ง