ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงาน กรม สห.ทบ. ทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน : มกราคม
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
ทหาร 52 คน
ลูกจ้าง 0 คน
ครอบครัวทหาร 1 คน
พลเรือน 8 คน
รวม 61 คน
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
อุดฟันด้วยอมัลกัม 5 ครั้ง 7 / 9 ซี่ / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 9 ครั้ง 12 / 12 ซี่ / ด้าน
ถอนฟัน 3 ครั้ง 4 ซี่
ขูดหินปูน 43 ครั้ง 0 Sectant
อื่น ๆ 8 ครั้ง  
รวม 68 ครั้ง