ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงาน กองพัน สารวัต ทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน : มกราคม
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
ทหาร 46 คน
ลูกจ้าง 0 คน
ครอบครัวทหาร 10 คน
พลเรือน 0 คน
รวม 56 คน
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 ครั้ง 3 / 4 ซี่ / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 16 ครั้ง 23 / 27 ซี่ / ด้าน
ถอนฟัน 3 ครั้ง 0 ซี่
ขูดหินปูน 33 ครั้ง 0 Sectant
อื่น ๆ 0 ครั้ง  
รวม 55 ครั้ง