ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

ผลการปฏิบัติงาน ทันตกรรมเคลื่อนที่ เดือน : สิงหาคม
เลือกเดือนและปีที่จะแสดงข้อมูล
สถิติการให้บริการโครงการจำแนกตามประเภทผู้ป่วย
ทหาร - คน
ลูกจ้าง - คน
ครอบครัวทหาร - คน
พลเรือน - คน
รวม 0 คน
สถิติการรักษา จำแนกตามการรักษา
สถิติการให้บริการโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่จำแนกตามการรักษา
อุดฟันด้วยอมัลกัม - ครั้ง - / - ซี่ / ด้าน
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน - ครั้ง - / - ซี่ / ด้าน
ถอนฟัน - ครั้ง - ซี่
ขูดหินปูน - ครั้ง - Sectant
อื่น ๆ - ครั้ง  
รวม 0 ครั้ง