ทันตกรรมเคลื่อนที่

รายงานการปฏิบัติงานล่าสุด

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ.

  • ข้อมูลและที่มาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ.

แสดงผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.

  • ข้อมูลการออกปฏิบัติงาน เป็นรายเดือน.

สถิติจำนวนผู้รับบริการแยกรายเดือน.

  • ข้อมูลสถิติการปฏิบัติงานเป็นรายเดือน

สถิติจำแนกตามการรักษารายเดือน.

  • จำนวนผู้รับบริการจำแนกตามการรักษา.

ข้อมูลของ : พิธีผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

หน่วยรับบริการ : พิธีผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
จำนวนผู้มารับบริการรวม : 49 คน
แสดงสถิติการให้บริการ

กองทันตแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร