ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2561
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2017 - -
พฤศจิกายน 2017 630 675
ธันวาคม 2017 - -
มกราคม 2018 403 416
กุมภาพันธ์ 2018 674 700
มีนาคม 2018 156 188
เมษายน 2018 - -
พฤษภาคม 2018 - -
มิถุนายน 2018 - -
กรกฏาคม 2018 - -
สิงหาคม 2018 - -
กันยายน 2018 - -
รวม 1,863 1,979