ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2018 321 364
พฤศจิกายน 2018 270 366
ธันวาคม 2018 63 75
มกราคม 2019 437 519
กุมภาพันธ์ 2019 579 637
มีนาคม 2019 - -
เมษายน 2019 - -
พฤษภาคม 2019 - -
มิถุนายน 2019 - -
กรกฏาคม 2019 - -
สิงหาคม 2019 - -
กันยายน 2019 - -
รวม 1,670 1,961