ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2018 321 364
พฤศจิกายน 2018 270 366
ธันวาคม 2018 63 75
มกราคม 2019 - -
กุมภาพันธ์ 2019 - -
มีนาคม 2019 - -
เมษายน 2019 - -
พฤษภาคม 2019 - -
มิถุนายน 2019 - -
กรกฏาคม 2019 - -
สิงหาคม 2019 - -
กันยายน 2019 - -
รวม 654 805