ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2018 321 364
พฤศจิกายน 2018 270 366
ธันวาคม 2018 63 75
มกราคม 2019 437 519
กุมภาพันธ์ 2019 579 637
มีนาคม 2019 501 613
เมษายน 2019 340 437
พฤษภาคม 2019 343 464
มิถุนายน 2019 439 480
กรกฏาคม 2019 497 639
สิงหาคม 2019 384 455
กันยายน 2019 - -
รวม 4,174 5,049