ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2019 100 118
พฤศจิกายน 2019 - -
ธันวาคม 2019 78 95
มกราคม 2020 208 243
กุมภาพันธ์ 2020 273 299
มีนาคม 2020 - -
เมษายน 2020 - -
พฤษภาคม 2020 - -
มิถุนายน 2020 - -
กรกฏาคม 2020 - -
สิงหาคม 2020 - -
กันยายน 2020 - -
รวม 659 755