ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกเป็นรายเดือน ปีงบประมาณ 2564
เดือนที่ปฏิบัติงานโครงการ คนไข้ (ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
ตุลาคม 2020 - 40
พฤศจิกายน 2020 31 31
ธันวาคม 2020 - -
มกราคม 2021 - -
กุมภาพันธ์ 2021 - -
มีนาคม 2021 - -
เมษายน 2021 - -
พฤษภาคม 2021 - -
มิถุนายน 2021 - -
กรกฏาคม 2021 - -
สิงหาคม 2021 - -
กันยายน 2021 - -
รวม 31 71