ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 449
ลูกจ้าง 90
ครอบครัวทหาร -
พลเรือน 91
รวม 630
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 36 51 / 70 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 70 104 / 133 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 54 64 (ซี่)
ขูดหินปูน 272 - (Sectant)
อื่น ๆ 243
รวม 675