ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 134
ลูกจ้าง 21
ครอบครัวทหาร 13
พลเรือน 269
รวม 437
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 34 39 / 61 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 61 83 / 120 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 18 24 (ซี่)
ขูดหินปูน 320 - (Sectant)
อื่น ๆ 86
รวม 519