ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 245
ลูกจ้าง 102
ครอบครัวทหาร 28
พลเรือน 126
รวม 501
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 33 42 / 62 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 106 172 / 222 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 17 17 (ซี่)
ขูดหินปูน 343 - (Sectant)
อื่น ๆ 114
รวม 613