ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 236
ลูกจ้าง 6
ครอบครัวทหาร 28
พลเรือน 73
รวม 343
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 27 28 / 35 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 87 87 / 106 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 286 - (Sectant)
อื่น ๆ 64
รวม 464