ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 322
ลูกจ้าง 57
ครอบครัวทหาร 19
พลเรือน 99
รวม 497
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 38 43 / 56 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 82 100 / 120 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 419 - (Sectant)
อื่น ๆ 100
รวม 639