ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 195
ลูกจ้าง 75
ครอบครัวทหาร 27
พลเรือน 24
รวม 321
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 30 40 / 58 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 50 76 / 114 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 15 16 (ซี่)
ขูดหินปูน 227 - (Sectant)
อื่น ๆ 42
รวม 364