ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 127
ลูกจ้าง 30
ครอบครัวทหาร 8
พลเรือน 105
รวม 270
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 19 26 / 36 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 57 86 / 109 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 13 14 (ซี่)
ขูดหินปูน 203 - (Sectant)
อื่น ๆ 74
รวม 366