ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 47
ลูกจ้าง 9
ครอบครัวทหาร 2
พลเรือน 5
รวม 63
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2562
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 3 3 / 5 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 10 19 / 26 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 3 5 (ซี่)
ขูดหินปูน 46 - (Sectant)
อื่น ๆ 13
รวม 75