ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2563
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 101
ลูกจ้าง 85
ครอบครัวทหาร 22
พลเรือน -
รวม 208
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2563
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 16 23 / 31 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 33 50 / 67 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 142 - (Sectant)
อื่น ๆ 52
รวม 243