ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ปีงบประมาณ 2563
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 125
ลูกจ้าง 14
ครอบครัวทหาร 8
พลเรือน 126
รวม 273
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ปีงบประมาณ 2563
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 13 18 / 26 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 32 50 / 67 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน 1 - (ซี่)
ขูดหินปูน 211 - (Sectant)
อื่น ๆ 42
รวม 299