ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 16
ลูกจ้าง 21
ครอบครัวทหาร 1
พลเรือน 62
รวม 100
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2563
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 8 11 / 13 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 10 14 / 17 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 80 - (Sectant)
อื่น ๆ 20
รวม 118