ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร 40
ลูกจ้าง 11
ครอบครัวทหาร 27
พลเรือน -
รวม 78
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2563
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม 5 5 / 10 (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 13 14 / 19 (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 58 - (Sectant)
อื่น ๆ 19
รวม 95