ผลการปฏิบัติงานโครงการ ทันตกรรมเคลื่อนที่
กราฟสถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
สถิติจำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามประเภทผู้ป่วย เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
ประเภทผู้มารับบริการ คนไข้ (ราย)
ทหาร -
ลูกจ้าง -
ครอบครัวทหาร -
พลเรือน -
รวม 0
กราฟสถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
สถิติจำนวนการรักษา จำแนกตามประเภทการรักษา เดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2564
การรักษา จำนวนการรักษา (ครั้ง) จำนวนการรักษา (ซี่/ด้าน/Sectant)
อุดฟันด้วยอมัลกัม - - / - (ซี่/ด้าน)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน - - / - (ซี่/ด้าน)
ถอนฟัน - - (ซี่)
ขูดหินปูน 40 - (Sectant)
อื่น ๆ -
รวม 40