สัปดาห์ ผู้มารับบริการ(ราย) จำนวนการรักษา(ครั้ง)
สัปดาห์ที่ 1 29 57
สัปดาห์ที่ 2 23 47
สัปดาห์ที่ 3 36 74
สัปดาห์ที่ 4 29 57
สัปดาห์ที่ 5 48 68
รวม 165 303