ประเภทการรักษา สัปดาห์ที่ 1 สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 สัปดาห์ที่ 5 รวม
ตรวจ 16 11 11 10 9 57
รักษาจ่ายยา - - - - - 0
ขูดหินปูน 9 12 9 12 20 62
อุดฟัน 12 11 22 13 18 76
ถอนฟัน 4 - 5 3 2 14
ศัลยกรรมช่องปาก 1 - - 1 4 6
รักษาปริทันต์ 2 3 4 5 3 17
รักษารากฟัน - - - - - 0
ทันตกรรมเด็ก - 4 2 - - 6
เอ็กซเรย์ฟัน 5 6 10 12 7 40
ทันตกรรมรากเทียม - - - - - 0
เวชศาสตร์ช่องปาก - - - - - 0
ทันตกรรมบดเคี้ยว - - - - - 0
จัดฟัน 5 - 4 1 - 10
ใส่ฟัน 3 - 7 - 5 15
อื่นๆ - - - - - 0
รวม 57 47 74 57 68 303